• -   Хэвлэлийн бага хурал

  • -   20-35 хүний хүлээн авалт

  • -   Сургалт, семинар  /Проектор, экран, самбар/

  • -   Уулзалт ярилцлага

  • -   Тусгай хүлээн авалт

  •